Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa

Detta fördjupningsmaterial är till för dig som arbetar med barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa på olika sätt. Barnkonventionen blev lag 1/1 2020 och alla som arbetar med och för barn behöver förstå hur den påverkar ens uppdrag. Patientlagen gäller sedan 2015 och klargör barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården. Tillsammans skapar de en grund för barnets rättigheter inom hälso- och sjukvård, tandvård och elevhälsan.

Bokrea 100 kronor! (Ordinarie pris 300 kronor.) Inklusive moms.

Frakt tillkommer

BESTÄLL

Texten i barnkonventionen är relativt kortfattad och säger väldigt lite om vad rättigheterna innebär rent konkret i det dagliga arbetet. För att skapa en fördjupad förståelse inkluderar detta material därför de tolkningar som FN:s Barnrättskommitté har gjort av innehållet i barnkonventionen genom 24 Allmänna kommentarer, samt UNICEF:s handbok om implementeringen av barnkonventionen. Dessutom inkluderas resonemanget från Regeringens proposition 2013/14:106 Patientlag för att förtydliga hur patientlagen är tänkt att implementeras. Det är inte rimligt att förvänta sig att yrkesverksamma som arbetar med barns hälsa på olika sätt har tid att läsa igenom alla dessa dokument och sålla ut det som är relevant just för dem. Detta fördjupningsmaterial bidrar därför med en lättillgänglig och strukturerad information om vad barnkonventionens artiklar innehåller i relation till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Materialet inkluderar även NOBAB Standard om barnets rättigheter och behov inom hälso- och sjukvården samt de kriterier för barnanpassad vård som är framtaget av Nätverket Barnanpassad Vård. Modellen ’Barnanpassad vård’ är ett förslag på tydliga mätbara kriterier som utgår från Patientlagen, barnkonventionen, NOBAB Standard samt den europeiska motsvarigheten EACH. Båda dessa material presenteras dels fördelade i boken utifrån innehåll, dels i sin helhet i slutet av boken. Sist finns Region Kronobergs informationsmaterial för barn om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården.

Även om det för enkelhetens skull står ’hälso- och sjukvård’ genomgående i dokumentet så innefattas all vård och behandling som ges inom hälso- och sjukvård, tandvård och elevvård av både offentliga och privata aktörer.

Detta fördjupningsmaterial önskar bidra till en ökad förståelse för hur barnkonventionen och patientlagen relaterar till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Författare: Susann Swärd
Illustratör: Tina Landgren
ISBN: 978-91-982279-7-0
Boken är på 100 sidor i A4-format