Barnkonvention i praktisk tillämpning inom förskola och skola

ISBN: 9789139117285

Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Beställ

Boken går även att beställa på t.ex. Adlibris eller Bokus.

Alla barn är rättighetsbärande individer med mänskliga rättigheter som ska främjas, respekteras, skyddas och förverkligas. Barnkonventionen förtydligar dessa rättigheter och den här handboken bidrar till en ökad förståelse för hur förskolan och skolan kan förverkliga barnets rättigheter i det dagliga arbetet. 

Den lättillgängliga och strukturerade genomgången av barnkonventionen relaterar till förskolans och skolans uppdrag inom följande områden: 

– Barnrättsbaserad verksamhet 

– Rätten till utbildning 

– Rätten till goda villkor för barnets optimala utveckling 

– Samverkan med hemmet 

– Barn som far illa och anmälningsplikten 

– Övriga rättigheter i korthet

Genomgående finns diskussionsfrågor som bidrar till reflektion över hur man kan förhålla sig till barnet som rättighetsbärare. Varje del avslutas dessutom med diskussionsfall som lämpar sig för en fördjupad diskussion med kollegor. 

Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan bjuder in till ökad kunskap och förståelse för barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Den vänder sig till bl.a. förskolelärare, barnskötare, lärare, grundskollärare, gymnasielärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, speciallärare, SFI-lärare, hemspråkslärare, förskolechefer, rektorer, förtroendevalda, elevhälsan samt övriga personer som bidrar till utvecklingen av förskolan och skolan.