Barnkonventionen i praktisk tillämpning – handbok för socialtjänsten

ISBN: 9789139117155

Barnkonventionen i praktisk tillämpning förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter relaterade till socialtjänstens verksamhet. Handboken bidrar till en ökad förståelse för hur barnkonventionen kan förverkligas inom socialtjänsten och vad barnets rättigheter innebär rent konkret.

Beställ

Mer information om boken på Norstedts Juridik: https://shop.nj.se/products/barnkonventionen-i-praktisk-tillampning 

Boken går även att beställa på t.ex. Adlibris eller Bokus.

Den lättillgängliga och strukturerade genomgången av barnkonventionen relaterar till socialtjänstens uppdrag inom följande områden: 

– Barnrättsbaserad verksamhet 

– Social trygghet och goda levnadsvillkor 

– Familj och omvårdnad 

– Barn som far illa 

– Barn på flykt och asylsökande barn 

– Övriga rättigheter i korthet

Om boken

Genomgående i handboken finns diskussionsfrågor som kan bidra till reflektion över hur man inom socialtjänsten förhåller sig till barnet som rättighetsbärare. Varje kapitel avslutas dessutom med diskussionsfall för en fördjupad diskussion med kollegor. 

Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en handbok för socialtjänsten som på ett enkelt sätt bjuder in till ökad kunskap och förståelse för barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Den vänder sig bl.a. till socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, fältassistenter, behandlingsassistenter, socionomer, socialpedagoger, personliga ombud, familjerådgivare, rehabhandläggare, chefer och förtroendevalda, samt studenter på socionomutbildningar.